Stowarzyszenie Batut z Mikołowa na Śląsku działa w celu:

 • Integracji społecznej środowiska lokalnego, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
 • Wspierania inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań kobiet, ludzi młodych i niepełnosprawnych.
 • Integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Realizowania i propagowania inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz promowania osób szczególnie uzdolnionych.
 • Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Udzielania pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działalność charytatywna.
 • Promowania i organizowania wolontariatu.
 • Upowszechniania i rozwijania rekreacji ruchowej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku.
 • Inspirowania i ułatwiania aktywnego poznawania krajowego i międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 • Ochrony i promocji zdrowego trybu życia oraz zdrowia, rehabilitacji i przystosowania do funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.
 • Propagowania prawidłowego żywienia i zdrowej żywności, ochrony środowiska i przyrody.
 • Oddziaływania na poprawę warunków ekologicznych w gminach, kształtowania zdrowego otoczenia człowieka oraz tworzenia warunków sprzyjających życiu i zdrowiu człowieka.
 • Przywracania i zachowania równowagi ekosystemu Ziemi.
 • Rozwoju różnych gałęzi rolnictwa, w tym tworzenia ogrodów przyjaznych środowisku.
 • Edukacji w dziedzinie trwałego, zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego oraz kreowania i promowania Gminy.
 • Tworzenia i realizowania programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej.