Stowarzyszenie Batut, działające w Mikołowie na Śląsku na na celu:
Integracja społeczna środowiska lokalnego, tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych).
Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet, ludzi młodych i niepełnosprawnych.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych.
Promowanie osób szczególnie uzdolnionych.
Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność charytatywna.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku.
Inspirowanie i ułatwianie aktywnego poznawania krajowego i międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Ochrona i promocja zdrowego trybu życia oraz ochrona zdrowia.
Rehabilitacja oraz przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.
Propagowanie prawidłowego żywienia, zdrowej i naturalnej żywności.
Ochrona środowiska i przyrody.
Oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach.
Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.
Tworzenie warunków sprzyjających życiu i zdrowiu człowieka.
Przywracania i zachowania równowagi ekosystemu Ziemi.
Rozwoju różnych gałęzi rolnictwa w tym tworzenie ogrodów przyjaznych środowisku.
Edukacja w dziedzinie trwałego, zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego, promującego wykorzystanie naturalnych technologii – biologizację.
Kreowanie i promocja Gminy.
Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej.